หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 7 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.3

1.ให้นักเรียน ม.3/11 - 3/12 - 3/13 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ เฉพาะวิชาที่เปิดวัน จ78
2.นักเรียน ม.3/9 - 3/10 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ เฉพาะวิชาที่เปิดวัน ศ34
3 นักเรียน ม.3/1 - 3/8 เลือกเรียนให้ครบ 4 คาบต่อสัปดาห์
ยกเว้นนักเรียนที่เรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
4.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 20 จ78 734 ช่างอุตฯ 2
2 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 20 จ78 735 ช่างอุตฯ 3
3 ง20240 ช่างปูน 1 2 20 จ78 744 ช่างอุตฯ 1
4 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 จ78 707 123
5 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 จ78 703 122
6 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 19 จ78 708 111
7 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 19 จ78 706 323
8 ง20279 การจัดการข้อมูลเบื้องต้น 1 2 19 จ78 743 คอม1
9 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 20 จ78 741 คอม3
10 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 19 จ78 732 935
11 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 15 จ78 746 เรียนร่วม
12 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 20 จ78 742 ช่างอุตฯ 1.1
13 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 19 จ78 819 343
14 พ20202 วอลเลย์บอล 0.5 1 19 จ8 505 วิบุลพล1
15 พ20212 แอโรบิก 0.5 1 19 จ7 511 สมรรถเกียรติ
16 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 19 จ78 825 744
17 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 1 2 19 จ78 342 วิทย์ 4
18 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 19 จ78 330 921
19 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 19 จ78 345 922
20 ศ23214 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2 20 จ78 651 ดนตรีไทย
21 ศ23225 เดคูพาจ 1 2 20 จ78 608 ศิลปะ 4
22 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 19 จ78 603 ลานศิลป์ 2
23 อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19 จ78 872 344
24 อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19 จ78 873 722
25 อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19 จ78 874 735
26 อ23218 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 19 จ78 838 733
27 อ23224 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 19 จ78 801 723
28 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 14 ศ34 756 เกษตร3
29 ง20221 การจัดสวนแก้ว 1 2 14 ศ34 718 เรือนเพาะชำ
30 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 14 ศ4 735 ช่างอุตฯ 3
31 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 13 ศ34 707 123
32 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 13 ศ34 703 122
33 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 13 ศ34 708 111
34 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 13 ศ34 706 326
35 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 14 ศ34 745 924
36 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 14 ศ34 747 925
37 ง20276 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 1 2 16 ศ34 752 คอม5
38 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 14 ศ34 711 คอม4
39 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 14 ศ34 714 คอม1
40 ง20287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 2 14 ศ34 712 คอม2
41 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 13 ศ34 732 737
42 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 14 ศ34 746 เรียนร่วม
43 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 14 ศ34 742 ช่างอุตฯ 1.1
44 ญ20206 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 4 1 2 13 ศ34 868 641
45 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 13 ศ34 819 736
46 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 1 2 13 ศ34 825 735
47 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 1 2 14 ศ34 342 วิทย์ 4
48 ว20209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 14 ศ34 324 วิทย์ 3
49 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 14 ศ34 330 921
50 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14 ศ34 348 วิทย์ 7
51 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14 ศ34 345 922
52 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 14 ศ34 606 ลานศิลป์ 3
53 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 14 ศ34 655 ศิลปะ 3
54 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 14 ศ34 603 ศิลปะ 1
55 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 14 ศ34 435 321
56 อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 14 ศ34 872 841
57 อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 14 ศ34 873 843
58 อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 14 ศ34 874 937
59 อ23224 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 14 ศ34 827 722
60 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 20 จ78 734 ช่างอุตฯ 2
61 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 14 ศ34 734 ช่างอุตฯ 2