หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 8 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.2

1.ให้นักเรียนทุกคนเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมให้ครบ 4 คาบ/สัปดาห์ ยกเว้นนักเรียนที่เรียน
ด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
2.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 2 1 2 20 จ34 756 เกษตร3
2 ง20210 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 20 จ34 748 เกษตร1
3 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 20 จ34 734 ช่างอุตฯ 2
4 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 จ34 707 123
5 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 จ34 703 122
6 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 20 จ34 708 111
7 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 20 จ34 723 คหกรรม2
8 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 จ34 715 คอม1
9 ง20280 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 20 จ34 710 คอม6
10 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 22 จ34 711 คอม4
11 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 20 จ34 712 คอม2
12 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 22 จ34 741 คอม5
13 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 20 จ34 732 931
14 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 15 จ34 746 เรียนร่วม
15 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 20 จ34 742 ช่างอุตฯ 1.1
16 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 20 จ34 819 733
17 พ20205 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 1 20 จ3 511 สมรรถเกียรติ
18 พ20214 มวยไทย 0.5 1 20 จ4 511 สมรรถเกียรติ
19 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 20 จ34 825 734
20 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 20 จ34 334 วิทย์ 6
21 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 20 จ34 302 วิทย์ 2
22 ว20218 โลกและท้องฟ้า 1 2 20 จ34 341 วิทย์ 4
23 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 20 จ34 606 ศิลปะ 3
24 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2 20 จ34 651 ดนตรีไทย
25 ศ22227 สีไม้บนกระดาษสา 1 2 20 จ34 655 ลานศิลป์ 2
26 อ22104 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 20 จ34 876 842
27 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20 จ34 872 344
28 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20 จ34 873 722
29 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20 จ34 874 735
30 อ22222 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20 จ34 871 936
31 อ22228 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 20 จ34 802 844
32 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 2 1 2 19 พฤ78 756 เกษตร3
33 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 19 พฤ78 748 เกษตร1
34 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 19 พฤ78 718 เรือนเพาะชำ
35 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 20 พฤ78 734 ช่างอุตฯ 2
36 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 20 พฤ78 735 ช่างอุตฯ 3
37 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 2 20 พฤ78 744 ช่างอุตฯ 1
38 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 19 พฤ78 707 123
39 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 19 พฤ78 702 122
40 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 19 พฤ78 708 111
41 ง20274 งานใบตอง 1 2 20 พฤ78 731 คหกรรม3
42 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พฤ78 715 คอม1
43 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พฤ78 752 คอม6
44 ง20279 การจัดการข้อมูลเบื้องต้น 1 2 20 พฤ78 743 คอม6
45 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 20 พฤ78 714 คอม3
46 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 19 พฤ78 732 747
47 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 15 พฤ78 746 เรียนร่วม
48 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 20 พฤ78 742 ช่างอุตฯ 1.1
49 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 19 พฤ78 819 741
50 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 1 2 19 พฤ78 825 735
51 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 20 พฤ78 334 วิทย์ 6
52 ว20218 โลกและท้องฟ้า 1 2 20 พฤ78 341 วิทย์ 4
53 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 20 พฤ78 348 922
54 ศ22201 การวาดภาพ 1 2 22 พฤ78 603 ลานศิลป์ 1
55 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 20 พฤ78 655 ลานศิลป์ 2
56 อ22104 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 20 พฤ78 876 936
57 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20 พฤ78 872 935
58 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20 พฤ78 873 748
59 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20 พฤ78 874 733
60 อ22222 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20 พฤ78 871 934
61 อ22228 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 20 พฤ78 802 933