หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 9 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.1

1.ให้นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีให้ครบ 2 คาบ/สัปดาห์
ยกเว้นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
2.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 1 2 18 อ34 717 เกษตร 2
2 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 1 2 18 อ34 756 เกษตร 3
3 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 18 อ34 718 เรือนเพาะชำ
4 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 18 อ34 748 เกษตร1
5 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 18 อ34 735 ช่างอุตฯ 3
6 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18 อ34 707 123
7 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18 อ34 702 122
8 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 18 อ34 732 322
9 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 18 อ34 744 ช่างอุตฯ 1
10 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 15 อ34 746 เรียนร่วม
11 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 18 อ34 819 343
12 พ20203 เปตอง 0.5 1 19 อ3 506 สนามเปตอง
13 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 19 อ4 508 สนามฟุตบอล
14 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 18 อ34 825 342
15 ว20215 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 2 19 อ34 304 วิทย์ 1
16 ว20216 โลกและบรรยากาศ 1 2 19 อ34 343 วิทย์ 4
17 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 19 อ34 348 921
18 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 19 อ34 349 922
19 ว20222 วิทยาศาสตร์บูรณาการเบื้องต้น2 1 2 19 อ34 338 วิทย์ 5
20 ว20238 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 18 อ34 710 คอม6
21 ว20245 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 18 อ34 741 คอม3
22 ว20246 การสร้างเกมสร้างสรรค์ 1 2 18 อ34 711 คอม4
23 ศ21201 การวาดภาพ 1 2 18 อ34 655 ลานศิลป์ 2
24 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 18 อ34 609 ศิลปะ 2
25 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 18 อ34 603 ศิลปะ 3
26 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 18 อ34 606 ลานศิลป์ 3
27 ศ21215 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 2 1 2 18 อ34 612 ลานดนตรี
28 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 19 อ34 875 841
29 อ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 19 อ34 804 332
30 อ21218 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19 อ34 872 742
31 อ21218 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19 อ34 873 745
32 อ21218 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19 อ34 874 747
33 อ21220 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 19 อ34 811 333
34 อ21226 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 19 อ34 834 820