หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 8 คน


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 14/14 อ34 717 Print / xls
2 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 14/14 อ34 748 Print / xls
3 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 14/14 อ34 707 Print / xls
4 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 14/14 อ34 702 Print / xls
5 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 6/14 อ34 722 Print / xls
6 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 13/14 อ34 715 Print / xls
7 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 14/14 อ34 769 Print / xls
8 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 14/14 อ34 746 Print / xls
9 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 15/15 อ34 0 Print / xls
10 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 15/15 อ34 819 Print / xls
11 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 11/15 อ34 825 Print / xls
12 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14/14 อ34 348 Print / xls
13 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 8/14 อ34 349 Print / xls
14 ว20221 วิทยาศาสตร์บูรณาการเบื้องต้น 1 2 14/14 อ34 338 Print / xls
15 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 14/14 อ34 609 Print / xls
16 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 1 2 8/14 อ34 0 Print / xls
17 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 16/15 อ34 834 Print / xls
18 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 13/15 อ34 874 Print / xls
19 อ21214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 15/15 อ34 872 Print / xls
20 อ21219 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 11/15 อ34 873 Print / xls
21 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 12/12 ศ78 756 Print / xls
22 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 10/12 ศ78 718 Print / xls
23 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 12/12 ศ78 748 Print / xls
24 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 12/12 ศ78 707 Print / xls
25 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 11/12 ศ78 702 Print / xls
26 ง20279 การจัดการข้อมูลเบิ้องต้น 1 2 12/13 ศ78 716 Print / xls
27 ง20280 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 12/13 ศ78 710 Print / xls
28 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 1 2 10/12 ศ78 744 Print / xls
29 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 13/13 ศ78 746 Print / xls
30 ง21277 การสร้างเกมสร้างสรรค์ 1 2 11/12 อ34 711 Print / xls
31 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 12/12 ศ78 0 Print / xls
32 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 13/13 ศ78 819 Print / xls
33 พ20203 เปตอง 0.5 1 11/12 ศ7 506 Print / xls
34 พ20214 มวยไทย 0.5 1 11/12 ศ8 511 Print / xls
35 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 3/13 ศ78 825 Print / xls
36 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 12/12 ศ78 330 Print / xls
37 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 13/13 ศ78 609 Print / xls
38 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 13/13 ศ78 606 Print / xls
39 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 1 2 7/12 ศ78 0 Print / xls
40 ส21221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 2 11/12 ศ78 424 Print / xls
41 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 13/13 ศ78 834 Print / xls
42 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 12/13 ศ78 872 Print / xls
43 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 13/13 ศ78 873 Print / xls
44 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 13/13 ศ78 874 Print / xls
45 อ21213 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 12/13 ศ78 804 Print / xls
46 อ21219 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 12/13 ศ78 811 Print / xls
47 อ21225 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 13/13 ศ78 834 Print / xls
48 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18/18 อ34 732 Print / xls
49 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18/18 ศ78 732 Print / xls
50 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 1/20 ศ78 735 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 2 1 2 17/17 จ34 756 Print / xls
2 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 18/17 จ34 748 Print / xls
3 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 16/17 จ34 718 Print / xls
4 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 15/17 จ34 734 Print / xls
5 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 14/17 จ34 707 Print / xls
6 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 11/17 จ34 703 Print / xls
7 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 16/17 จ34 708 Print / xls
8 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 14/17 จ34 723 Print / xls
9 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 17/17 จ34 722 Print / xls
10 ง20274 งานใบตอง 1 2 17/17 จ34 731 Print / xls
11 ง20280 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 17/17 จ34 710 Print / xls
12 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 18/17 จ34 711 Print / xls
13 ง20283 การพัฒนาเวบเพจ 1 2 17/17 จ34 712 Print / xls
14 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 18/17 จ34 741 Print / xls
15 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 17/17 จ34 746 Print / xls
16 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 9/17 จ34 742 Print / xls
17 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 15/17 จ34 0 Print / xls
18 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 17/18 จ34 819 Print / xls
19 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 13/18 จ34 825 Print / xls
20 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 13/17 จ34 334 Print / xls
21 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 17/17 จ34 302 Print / xls
22 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 15/17 จ34 348 Print / xls
23 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 17/17 จ34 349 Print / xls
24 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 1 2 17/17 จ34 609 Print / xls
25 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 15/17 จ34 606 Print / xls
26 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2 17/17 จ34 651 Print / xls
27 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 19/17 จ34 655 Print / xls
28 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 17/17 จ34 435 Print / xls
29 อ22207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 18/17 จ34 824 Print / xls
30 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 17/18 จ34 872 Print / xls
31 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 5/18 จ34 873 Print / xls
32 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 8/17 จ34 874 Print / xls
33 อ22221 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20/18 จ34 871 Print / xls
34 อ22227 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 17/18 จ34 802 Print / xls
35 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 2 1 2 20/20 พฤ78 756 Print / xls
36 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 20/20 พฤ78 748 Print / xls
37 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 20/20 พฤ78 734 Print / xls
38 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 20/20 พฤ78 735 Print / xls
39 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 2 22/20 พฤ78 744 Print / xls
40 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 6/20 พฤ78 707 Print / xls
41 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 พฤ78 702 Print / xls
42 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 1 2 19/19 พฤ78 703 Print / xls
43 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 19/19 พฤ78 708 Print / xls
44 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 16/20 พฤ78 715 Print / xls
45 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 20/20 พฤ78 711 Print / xls
46 ง20283 การพัฒนาเวบเพจ 1 2 19/19 พฤ78 712 Print / xls
47 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 พฤ78 746 Print / xls
48 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 13/20 พฤ78 742 Print / xls
49 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 21/19 พฤ78 0 Print / xls
50 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 17/20 พฤ78 819 Print / xls
51 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 9/20 พฤ78 825 Print / xls
52 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 15/19 พฤ78 334 Print / xls
53 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 19/19 พฤ78 302 Print / xls
54 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 18/19 พฤ78 340 Print / xls
55 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 19/19 พฤ78 349 Print / xls
56 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 1 2 20/20 พฤ78 609 Print / xls
57 ศ22227 สีไม้บนกระดาษสา 1 2 20/20 พฤ78 655 Print / xls
58 อ22207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 20/19 พฤ78 824 Print / xls
59 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 14/20 พฤ78 872 Print / xls
60 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 13/19 พฤ78 873 Print / xls
61 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 17/19 พฤ78 874 Print / xls
62 อ22215 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 11/20 พฤ78 824 Print / xls
63 อ22221 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20/20 พฤ78 871 Print / xls
64 อ22227 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 7/20 พฤ78 802 Print / xls
65 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 2/18 จ34 732 Print / xls
66 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 11/18 พฤ78 732 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 20/18 จ78 756 Print / xls
2 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 18/18 จ78 735 Print / xls
3 ง20240 ช่างปูน 1 2 20/18 จ78 744 Print / xls
4 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 14/18 จ78 707 Print / xls
5 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 13/18 จ78 703 Print / xls
6 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 16/18 จ78 708 Print / xls
7 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 18/18 จ78 706 Print / xls
8 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 19/18 จ78 747 Print / xls
9 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 17/18 จ78 769 Print / xls
10 ง20279 การจัดการข้อมูลเบิ้องต้น 1 2 18/18 จ78 743 Print / xls
11 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 14/18 จ78 741 Print / xls
12 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 17/15 จ78 746 Print / xls
13 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 8/18 จ78 734 Print / xls
14 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 4/18 จ78 742 Print / xls
15 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 19/18 จ78 0 Print / xls
16 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 13/18 จ78 819 Print / xls
17 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 13/18 จ78 825 Print / xls
18 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 15/18 จ78 345 Print / xls
19 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 17/18 จ78 606 Print / xls
20 ศ23225 เดคูพาท 1 2 20/18 จ78 608 Print / xls
21 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 18/18 จ78 603 Print / xls
22 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 1 2 20/18 จ78 419 Print / xls
23 อ23229 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 19/18 จ78 859 Print / xls
24 ง20221 การจัดสวนแก้ว 1 2 14/14 ศ34 718 Print / xls
25 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 15/15 ศ34 735 Print / xls
26 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 5/15 ศ34 707 Print / xls
27 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 5/15 ศ34 703 Print / xls
28 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 15/15 ศ34 708 Print / xls
29 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 17/15 ศ34 706 Print / xls
30 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 13/14 ศ34 722 Print / xls
31 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 14/14 ศ34 745 Print / xls
32 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 13/14 ศ34 747 Print / xls
33 ง20276 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 ศ34 752 Print / xls
34 ง20283 การพัฒนาเวบเพจ 1 2 18/14 ศ34 712 Print / xls
35 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 14/14 ศ34 746 Print / xls
36 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 13/15 ศ34 734 Print / xls
37 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 5/14 ศ34 742 Print / xls
38 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 1 2 15/14 ศ34 862 Print / xls
39 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 14/14 ศ34 819 Print / xls
40 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 22/20 ศ3 508 Print / xls
41 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 23/20 ศ4 508 Print / xls
42 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 3/14 ศ34 825 Print / xls
43 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 1 2 16/15 ศ34 342 Print / xls
44 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์1 1 2 10/15 ศ34 319 Print / xls
45 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 15/15 ศ34 330 Print / xls
46 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 17/15 ศ34 345 Print / xls
47 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 16/15 ศ34 349 Print / xls
48 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 13/14 ศ34 655 Print / xls
49 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 11/14 ศ34 651 Print / xls
50 ศ23225 เดคูพาท 1 2 17/14 ศ34 608 Print / xls
51 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 12/14 ศ34 603 Print / xls
52 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 0/18 จ78 732 Print / xls
53 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 0/18 ศ34 732 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
No data

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 2 15/15 อ89 756 Print / xls
2 ง30208 การจัดสวนแก้วแห้ง 1 2 14/15 อ89 718 Print / xls
3 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 20/20 อ89 735 Print / xls
4 ง30240 ช่างปูน 1 2 20/20 อ89 744 Print / xls
5 ง30245 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 19/20 อ89 703 Print / xls
6 ง30247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 19/20 อ89 708 Print / xls
7 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 19/20 อ89 706 Print / xls
8 ง30264 อาหารอบ 1 2 20/20 อ89 758 Print / xls
9 ง30268 ตุ๊กตาแสนสวย 1 2 12/20 อ89 724 Print / xls
10 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 20/20 อ89 745 Print / xls
11 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 11/20 อ89 711 Print / xls
12 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 17/20 อ89 769 Print / xls
13 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บPHP 1 2 13/20 อ89 709 Print / xls
14 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บASP 1 2 0/20 อ89 716 Print / xls
15 ง30298 ประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 17/20 อ89 759 Print / xls
16 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(ไม่รับนักเรียนแผนอังกฤษ-จีน) 1 2 15/20 อ89 817 Print / xls
17 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1(ไม่รับนักเรียนแผนอังกฤษ-ฝรั่งเศส) 1 2 20/20 อ89 819 Print / xls
18 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 14/20 อ89 825 Print / xls
19 ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 1 2 20/20 อ89 609 Print / xls
20 ศ30210 ประติมากรรมกระดาษ 1 2 19/20 อ89 606 Print / xls
21 ศ30213 ศิลปะการต้องดอก 1 2 21/20 อ89 655 Print / xls
22 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 20/20 อ89 610 Print / xls
23 ศ30234 บาติก 1 1 2 20/20 อ89 608 Print / xls
24 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 4/18 อ89 732 Print / xls
25 ว30247 ปฏิบัติการชีววิทยากับพฤกษศาสตร์ 1 2 4/20 อ89 326 Print / xls
26 ว30246 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา 1 2 20/20 อ89 310 Print / xls
27 ว30246 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา 1 2 6/20 อ89 318 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส) 1 2 18/18 พฤ34 819 Print / xls
2 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 9/18 พฤ34 825 Print / xls
3 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2 16/18 พฤ34 817 Print / xls
4 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 17/18 พฤ34 715 Print / xls
5 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 18/18 พฤ34 769 Print / xls
6 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บPHP 1 2 18/18 พฤ34 709 Print / xls
7 ง30279 การจัดการฐานข้อมูล 1 2 18/18 พฤ34 743 Print / xls
8 ง30298 ประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 10/18 พฤ34 759 Print / xls
9 ศ30234 บาติก 1 1 2 21/18 พฤ34 608 Print / xls
10 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 11/18 พฤ34 735 Print / xls
11 ง30245 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 17/18 พฤ34 703 Print / xls
12 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 17/18 พฤ34 706 Print / xls
13 อ33235 ภาษณาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 9/18 พฤ34 829 Print / xls
14 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 4/18 พฤ34 732 Print / xls

TOP