หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 14 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.6

1.นักเรียนห้อง ม.6/1- 6/9 ไม่ต้องเลือก
2.นักเรียนห้อง ม.6/10 - 6/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวัน พฤ34
3.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส) 1 2 18 พฤ34 819 939
2 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 18 พฤ34 825 937
3 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2 18 พฤ34 817 938
4 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 18 พฤ34 715 คอม1
5 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 18 พฤ34 769 คอม6
6 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บPHP 1 2 18 พฤ34 709 คอม5
7 ง30279 การจัดการฐานข้อมูล 1 2 18 พฤ34 743 คอม2
8 ง30298 ประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 18 พฤ34 759 ประดิษฐ์3
9 ศ30234 บาติก 1 1 2 18 พฤ34 608 ลานศิลป์ 2
10 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 18 พฤ34 735 ช่างอุตฯ 3
11 ง30245 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18 พฤ34 703 122
12 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 18 พฤ34 706 124
13 อ33235 ภาษณาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 18 พฤ34 829 833
14 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 พฤ34 732 ห้องสมุด