หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 13 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.5

1.นักเรียนห้อง ม.5/2- 5/5,5/6(เฉพาะนักเรียนวิทย์คณิตทั่วไป), 5/10-5/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวัน อ89
ยกเว้นนักเรียนที่เรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเลือก
2.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 2 15 อ89 756 เกษตร 3
2 ง30208 การจัดสวนแก้วแห้ง 1 2 15 อ89 718 เรือนเพาะชำ
3 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 20 อ89 735 ช่างอุตฯ 3
4 ง30240 ช่างปูน 1 2 20 อ89 744 ช่างอุตฯ 1
5 ง30245 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 อ89 703 122
6 ง30247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 20 อ89 708 111
7 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 20 อ89 706 124
8 ง30264 อาหารอบ 1 2 20 อ89 758 คก.1
9 ง30268 ตุ๊กตาแสนสวย 1 2 20 อ89 724 คก.4
10 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 20 อ89 745 ประดิษฐ์2
11 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 อ89 711 คอม4
12 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 20 อ89 769 คอม1
13 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บPHP 1 2 20 อ89 709 คอม5
14 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บASP 1 2 20 อ89 716 คอม3
15 ง30298 ประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 20 อ89 759 ประดิษฐ์3
16 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(ไม่รับนักเรียนแผนอังกฤษ-จีน) 1 2 20 อ89 817 932
17 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1(ไม่รับนักเรียนแผนอังกฤษ-ฝรั่งเศส) 1 2 20 อ89 819 937
18 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 20 อ89 825 323
19 ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 1 2 20 อ89 609 ชั่วคราว 4
20 ศ30210 ประติมากรรมกระดาษ 1 2 20 อ89 606 ศิลปะ 3
21 ศ30213 ศิลปะการต้องดอก 1 2 20 อ89 655 ลานศิลป์ 1
22 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 20 อ89 610 ดนตรีไทย
23 ศ30234 บาติก 1 1 2 20 อ89 608 ลานศิลป์ 2
24 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 อ89 732 ห้องสมุด
25 ว30247 ปฏิบัติการชีววิทยากับพฤกษศาสตร์ 1 2 20 อ89 326 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1
26 ว30246 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา 1 2 20 อ89 310 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2
27 ว30246 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา 1 2 20 อ89 318 922