หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 5 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.3

1.ให้นักเรียน ม.3/1 - 3/4 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ เฉพาะวิชาที่เปิดวัน จ78
2.นักเรียน ม.3/5 - 3/8 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ เฉพาะวิชาที่เปิดวัน ศ34
3 นักเรียน ม.3/9 - 3/13 เลือกเรียนให้ครบ 4 คาบต่อสัปดาห์
ยกเว้นนักเรียนที่เรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
4.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 18 จ78 756 เกษตร 3
2 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 18 จ78 735 ช่างอุตฯ 3
3 ง20240 ช่างปูน 1 2 18 จ78 744 ช่างอุตฯ 1
4 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18 จ78 707 123
5 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18 จ78 703 122
6 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 18 จ78 708 111
7 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 18 จ78 706 126
8 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 18 จ78 747 ประดิษฐ์1
9 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 18 จ78 769 คอม5
10 ง20279 การจัดการข้อมูลเบิ้องต้น 1 2 18 จ78 743 คอม6
11 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 18 จ78 741 คอม4
12 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 15 จ78 746 เรียนร่วม
13 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 18 จ78 734 โรงฝึกงาน2
14 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 18 จ78 742 โรงฝึกงาน1
15 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 18 จ78 0 736
16 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 18 จ78 819 125
17 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 18 จ78 825 738
18 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 18 จ78 345 921
19 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 18 จ78 606 ศิลปะ 3
20 ศ23225 เดคูพาท 1 2 18 จ78 608 ลานศิลป์ 2
21 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 18 จ78 603 ลานศิลป์ 1
22 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 1 2 18 จ78 419 316
23 อ23229 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 18 จ78 859 642
24 ง20221 การจัดสวนแก้ว 1 2 14 ศ34 718 เรือนเพาะชำ
25 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 15 ศ34 735 ช่างอุตฯ 3
26 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 15 ศ34 707 123
27 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 15 ศ34 703 122
28 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 15 ศ34 708 111
29 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 15 ศ34 706 126
30 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 14 ศ34 722 ประดิษฐ์3
31 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 14 ศ34 745 ประดิษฐ์2
32 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 14 ศ34 747 ประดิษฐ์1
33 ง20276 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 1 2 20 ศ34 752 คอม6
34 ง20283 การพัฒนาเวบเพจ 1 2 14 ศ34 712 คอม2
35 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 14 ศ34 746 เรียนร่วม
36 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 15 ศ34 734 โรงฝึกงาน2
37 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 14 ศ34 742 โรงฝึกงาน1
38 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 1 2 14 ศ34 862 832
39 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 14 ศ34 819 937
40 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 20 ศ3 508 สนาม
41 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 20 ศ4 508 ศูนย์บน
42 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 14 ศ34 825 938
43 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 1 2 15 ศ34 342 921
44 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์1 1 2 15 ศ34 319 ว.3
45 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 15 ศ34 330 922
46 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 15 ศ34 345 ว.4
47 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 15 ศ34 349 ว.7
48 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 14 ศ34 655 ศิลปะ 1
49 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 14 ศ34 651 ดนตรีไทย
50 ศ23225 เดคูพาท 1 2 14 ศ34 608 ลานศิลป์ 2
51 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 14 ศ34 603 ศิลปะ 3
52 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 จ78 732 ห้องสมุด
53 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 ศ34 732 ห้องสมุด