หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.2

1.ให้นักเรียนทุกคนเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมให้ครบ 4 คาบ/สัปดาห์ ยกเว้นนักเรียนที่เรียน
ด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
2.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 2 1 2 17 จ34 756 เกษตร 3
2 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 17 จ34 748 เกษตร 1
3 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 17 จ34 718 เรือนเพาะชำ
4 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 17 จ34 734 ช่างอุตฯ2
5 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 17 จ34 707 123
6 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 17 จ34 703 122
7 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 17 จ34 708 111
8 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 17 จ34 723 คก.2
9 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 17 จ34 722 ประดิษฐ์3
10 ง20274 งานใบตอง 1 2 17 จ34 731 คก.3
11 ง20280 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 17 จ34 710 คอม6
12 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 17 จ34 711 คอม4
13 ง20283 การพัฒนาเวบเพจ 1 2 17 จ34 712 คอม2
14 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 17 จ34 741 คอม5
15 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 17 จ34 746 เรียนร่วม
16 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 17 จ34 742 โรงฝึกงาน1
17 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 17 จ34 0 322
18 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 18 จ34 819 644
19 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 18 จ34 825 731
20 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 17 จ34 334 ว.6
21 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 17 จ34 302 ว.2
22 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 17 จ34 348 921
23 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 17 จ34 349 922
24 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 1 2 17 จ34 609 ชั่วคราว 4
25 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 17 จ34 606 ศิลปะ 3
26 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2 17 จ34 651 ดนตรีไทย
27 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 17 จ34 655 ลานศิลป์ 1
28 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 17 จ34 435 321
29 อ22207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 17 จ34 824 844
30 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 18 จ34 872 735
31 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 18 จ34 873 831
32 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 17 จ34 874 937
33 อ22221 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 18 จ34 871 842
34 อ22227 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 18 จ34 802 843
35 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 2 1 2 20 พฤ78 756 เกษตร 3
36 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 20 พฤ78 748 เกษตร 1
37 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 20 พฤ78 734 ช่างอุตฯ2
38 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 20 พฤ78 735 ช่างอุตฯ 3
39 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 2 20 พฤ78 744 ช่างอุตฯ 1
40 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พฤ78 707 123
41 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พฤ78 702 122
42 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 1 2 19 พฤ78 703 731
43 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 19 พฤ78 708 111
44 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พฤ78 715 คอม1
45 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 20 พฤ78 711 คอม4
46 ง20283 การพัฒนาเวบเพจ 1 2 19 พฤ78 712 คอม2
47 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 15 พฤ78 746 เรียนร่วม
48 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 20 พฤ78 742 โรงฝึกงาน1
49 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 19 พฤ78 0 748
50 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 20 พฤ78 819 939
51 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 20 พฤ78 825 741
52 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 19 พฤ78 334 ว.6
53 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 19 พฤ78 302 ว.2
54 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 19 พฤ78 340 921
55 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 19 พฤ78 349 922
56 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 1 2 20 พฤ78 609 ชั่วคราว 4
57 ศ22227 สีไม้บนกระดาษสา 1 2 20 พฤ78 655 ลานศิลป์ 1
58 อ22207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 19 พฤ78 824 736
59 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20 พฤ78 872 735
60 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19 พฤ78 873 734
61 อ22209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19 พฤ78 874 733
62 อ22215 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 20 พฤ78 824 842
63 อ22221 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20 พฤ78 871 933
64 อ22227 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 20 พฤ78 802 843
65 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 จ34 732 ห้องสมุด
66 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 พฤ78 732 ห้องสมุด