หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 9 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.1

1.ให้นักเรียน ม.1/3 -1/4 ,และ 1/6 - 1/10 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ เฉพาะวิชาที่เปิดวัน อ34
2.ให้นักเรียน ม.1/1 -1/2 , ม.1/5 -และ ม.1/11-1/15 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ เฉพาะวิชาที่เปิดวัน ศ78
ด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
3.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 14 อ34 717 เกษตร 2
2 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 14 อ34 748 เกษตร 1
3 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 14 อ34 707 123
4 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 14 อ34 702 122
5 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 14 อ34 722 ประดิษฐ์3
6 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 14 อ34 715 คอม1
7 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 14 อ34 769 คอม2
8 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 14 อ34 746 เรียนร่วม
9 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 15 อ34 0 322
10 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 15 อ34 819 934
11 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 15 อ34 825 631
12 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14 อ34 348 921
13 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14 อ34 349 922
14 ว20221 วิทยาศาสตร์บูรณาการเบื้องต้น 1 2 14 อ34 338 ว.5
15 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 14 อ34 609 ชั่วคราว 4
16 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 1 2 14 อ34 0 ลานดนตรี
17 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 15 อ34 834 732
18 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 15 อ34 874 733
19 อ21214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 15 อ34 872 736
20 อ21219 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 15 อ34 873 737
21 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 12 ศ78 756 เกษตร 3
22 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 12 ศ78 718 เรือนเพาะชำ
23 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 12 ศ78 748 เกษตร 1
24 ง20243 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 12 ศ78 707 123
25 ง20245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 12 ศ78 702 122
26 ง20279 การจัดการข้อมูลเบิ้องต้น 1 2 13 ศ78 716 คอม3
27 ง20280 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 13 ศ78 710 คอม1
28 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 1 2 12 ศ78 744 ช่างอุตฯ 1
29 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 13 ศ78 746 เรียนร่วม
30 ง21277 การสร้างเกมสร้างสรรค์ 1 2 12 อ34 711 คอม4
31 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 12 ศ78 0 735
32 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 13 ศ78 819 631
33 พ20203 เปตอง 0.5 1 12 ศ7 506 สนามเปตอง
34 พ20214 มวยไทย 0.5 1 12 ศ8 511 สมรรถเกียรต์
35 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 13 ศ78 825 734
36 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 12 ศ78 330 ว.4
37 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 13 ศ78 609 ชั่วคราว 4
38 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 13 ศ78 606 ศิลปะ 3
39 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 1 2 12 ศ78 0 ลานดนตรี
40 ส21221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 2 12 ศ78 424 314
41 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 13 ศ78 834 343
42 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 13 ศ78 872 346
43 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 13 ศ78 873 737
44 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 13 ศ78 874 736
45 อ21213 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 13 ศ78 804 342
46 อ21219 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 13 ศ78 811 332
47 อ21225 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 13 ศ78 834 820
48 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 อ34 732 ห้องสมุด
49 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 ศ78 732 ห้องสมุด
50 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 20 ศ78 735 ช่างอุตฯ 3