หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 13 คน


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 9/20 พ34 211 Print / xls
2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 15/20 พ34 229 Print / xls
3 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 8/20 พ34 218 Print / xls
4 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 10/20 พ34 215 Print / xls
5 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 20/20 พ34 717 Print / xls
6 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 20/20 พ34 748 Print / xls
7 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 19/20 พ34 707 Print / xls
8 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 พ34 702 Print / xls
9 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 20/20 พ34 722 Print / xls
10 ง20274 งานใบตอง 1 2 15/15 พ34 731 Print / xls
11 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20/20 พ34 715 Print / xls
12 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 21/20 พ34 713 Print / xls
13 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 20/20 พ34 741 Print / xls
14 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18/20 พ34 732 Print / xls
15 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 พ34 746 Print / xls
16 ง21277 การสร้างเกมสร้างสรรค์ 1 2 20/20 พ34 711 Print / xls
17 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 1 2 20/20 พ34 868 Print / xls
18 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 20/20 พ34 819 Print / xls
19 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 20/20 พ34 825 Print / xls
20 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 19/20 พ34 323 Print / xls
21 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 18/20 พ34 305 Print / xls
22 ว20214 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1 2 18/20 พ34 341 Print / xls
23 ว20203 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 20/20 พ34 0 Print / xls
24 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 20/20 พ34 609 Print / xls
25 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 19/20 พ34 603 Print / xls
26 ศ21215 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 1 2 5/20 พ34 652 Print / xls
27 ส21221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 2 20/20 พ34 424 Print / xls
28 อ21208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20/20 พ34 873 Print / xls
29 อ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 19/20 พ34 804 Print / xls
30 อ21220 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20/20 พ34 811 Print / xls
31 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 12/22 ศ78 204 Print / xls
32 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 6/22 ศ78 203 Print / xls
33 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 6/22 ศ78 203 Print / xls
34 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 0/22 ศ78 253 Print / xls
35 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 22/22 ศ78 756 Print / xls
36 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 22/22 ศ78 718 Print / xls
37 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 22/22 ศ78 748 Print / xls
38 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 22/22 ศ78 707 Print / xls
39 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 22/22 ศ78 702 Print / xls
40 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 16/22 ศ78 732 Print / xls
41 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 16/22 ศ78 744 Print / xls
42 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 ศ78 746 Print / xls
43 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 22/22 ศ78 819 Print / xls
44 พ20203 เปตอง 0.5 1 22/22 ศ8 514 Print / xls
45 พ20210 บาสเกตบอล 0.5 1 22/22 ศ7 514 Print / xls
46 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 1 2 18/22 ศ78 825 Print / xls
47 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 21/22 ศ78 323 Print / xls
48 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 20/22 ศ78 304 Print / xls
49 ว20214 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1 2 22/22 ศ78 341 Print / xls
50 ว20203 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 22/22 ศ78 0 Print / xls
51 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 22/22 ศ78 609 Print / xls
52 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 21/22 ศ78 606 Print / xls
53 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 1 2 24/22 ศ78 655 Print / xls
54 ศ21215 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 1 2 21/22 ศ78 652 Print / xls
55 อ21208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 19/22 ศ78 873 Print / xls
56 อ21208 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 22/22 ศ78 823 Print / xls
57 อ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 17/22 ศ78 804 Print / xls
58 อ21220 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 22/22 ศ78 811 Print / xls
59 อ21226 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 22/22 ศ78 834 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 19/20 จ34 756 Print / xls
2 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 22/20 จ34 748 Print / xls
3 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 6/20 จ34 734 Print / xls
4 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 17/20 จ34 735 Print / xls
5 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18/20 จ34 707 Print / xls
6 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 จ34 703 Print / xls
7 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 20/21 จ34 708 Print / xls
8 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 20/20 จ34 722 Print / xls
9 ง20274 งานใบตอง 1 2 21/20 จ34 731 Print / xls
10 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 19/20 จ34 715 Print / xls
11 ง20279 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1 2 19/20 จ34 743 Print / xls
12 ง20280 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 17/20 จ34 710 Print / xls
13 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 19/20 จ34 711 Print / xls
14 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 21/20 จ34 712 Print / xls
15 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 20/20 จ34 714 Print / xls
16 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 3/22 จ34 732 Print / xls
17 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 จ34 746 Print / xls
18 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณ 1 2 2/20 จ34 742 Print / xls
19 ญ20204 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2 1 2 22/22 จ34 868 Print / xls
20 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 21/22 จ34 819 Print / xls
21 พ20209 กรีฑา 0.5 1 8/20 จ4 511 Print / xls
22 พ20215 มวยไทย 0.5 1 8/20 จ3 511 Print / xls
23 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 19/22 จ34 825 Print / xls
24 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 22/22 จ34 334 Print / xls
25 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 22/22 จ34 0 Print / xls
26 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสาย 1 2 20/20 จ34 651 Print / xls
27 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 23/20 จ34 655 Print / xls
28 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 22/22 จ34 435 Print / xls
29 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 21/21 จ34 873 Print / xls
30 อ22226 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 21/21 จ34 871 Print / xls
31 อ22228 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 20/21 จ34 802 Print / xls
32 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 18/20 พฤ78 756 Print / xls
33 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 22/20 พฤ78 748 Print / xls
34 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 22/20 พฤ78 718 Print / xls
35 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 15/20 พฤ78 734 Print / xls
36 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 20/20 พฤ78 735 Print / xls
37 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 พฤ78 707 Print / xls
38 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 21/20 พฤ78 702 Print / xls
39 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 1 2 20/20 พฤ78 703 Print / xls
40 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 20/20 พฤ78 708 Print / xls
41 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 18/20 พฤ78 723 Print / xls
42 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 22/22 พฤ78 715 Print / xls
43 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 22/22 พฤ78 711 Print / xls
44 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 22/22 พฤ78 712 Print / xls
45 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 16/22 พฤ78 741 Print / xls
46 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 6/22 พฤ78 732 Print / xls
47 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 18/15 พฤ78 746 Print / xls
48 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณ 1 2 7/20 พฤ78 742 Print / xls
49 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 20/22 พฤ78 819 Print / xls
50 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 1 2 5/22 พฤ78 825 Print / xls
51 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 22/22 พฤ78 302 Print / xls
52 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 22/22 พฤ78 0 Print / xls
53 ศ22201 การวาดภาพ 1 2 22/22 พฤ78 603 Print / xls
54 ศ22205 การออกแบบเบื้องต้น 1 2 22/22 พฤ78 655 Print / xls
55 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 23/22 พฤ78 606 Print / xls
56 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 22/22 พฤ78 873 Print / xls
57 อ22216 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 22/22 พฤ78 824 Print / xls
58 อ22226 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 22/22 พฤ78 871 Print / xls
59 อ22228 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 21/22 พฤ78 802 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 25/25 จ78 735 Print / xls
2 ง20240 ช่างปูน 1 2 20/20 จ78 744 Print / xls
3 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 10/27 จ78 707 Print / xls
4 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 จ78 703 Print / xls
5 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 33/33 จ78 708 Print / xls
6 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 33/33 จ78 706 Print / xls
7 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 25/25 จ78 745 Print / xls
8 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 25/25 จ78 747 Print / xls
9 ง20287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 2 27/27 จ78 712 Print / xls
10 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 0/33 จ78 732 Print / xls
11 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 จ78 746 Print / xls
12 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 8/20 จ78 734 Print / xls
13 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณ 1 2 0/20 จ78 742 Print / xls
14 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 31/33 จ78 819 Print / xls
15 พ20202 วอลเลย์บอล 0.5 1 20/20 จ78 505 Print / xls
16 พ20218 วอลเลย์บอลชายหาด 0.5 1 6/20 จ78 505 Print / xls
17 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 32/33 จ78 825 Print / xls
18 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 33/33 จ78 353 Print / xls
19 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 20/20 จ78 606 Print / xls
20 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 20/20 จ78 655 Print / xls
21 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 19/20 จ78 603 Print / xls
22 อ23230 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 30/33 จ78 827 Print / xls
23 อ23230 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 33/33 จ78 813 Print / xls
24 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 20/20 พฤ34 756 Print / xls
25 ง20221 การจัดสวนแก้ว 1 2 20/20 พฤ34 718 Print / xls
26 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 18/18 พฤ34 735 Print / xls
27 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 12/20 พฤ34 707 Print / xls
28 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 17/20 พฤ34 703 Print / xls
29 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 17/20 พฤ34 708 Print / xls
30 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 20/20 พฤ34 706 Print / xls
31 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 20/20 พฤ34 722 Print / xls
32 ง20268 ตุ๊กตาแสนสวย 1 2 20/20 พฤ34 724 Print / xls
33 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 20/20 พฤ34 747 Print / xls
34 ง20276 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 พฤ34 752 Print / xls
35 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 14/20 พฤ34 715 Print / xls
36 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 6/20 พฤ34 714 Print / xls
37 ง20287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 2 20/20 พฤ34 712 Print / xls
38 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 11/20 พฤ34 741 Print / xls
39 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 0/18 พฤ34 732 Print / xls
40 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 พฤ34 746 Print / xls
41 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 0/18 พฤ34 734 Print / xls
42 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณ 1 2 0/18 พฤ34 742 Print / xls
43 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 18/18 พฤ34 819 Print / xls
44 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 1 2 3/20 พฤ34 825 Print / xls
45 ว20204 พันธุกรรมและการอยู่รอด 1 2 18/18 พฤ34 342 Print / xls
46 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 18/18 พฤ34 353 Print / xls
47 ว20219 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1 2 18/18 พฤ34 319 Print / xls
48 ศ23202 แฟชั่นดีไซน์ 1 2 18/18 พฤ34 655 Print / xls
49 ศ23209 เดคูพาจ 1 2 18/18 พฤ34 608 Print / xls
50 ศ23214 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2 16/18 พฤ34 651 Print / xls
51 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 18/18 พฤ34 603 Print / xls
52 อ23218 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 20/20 พฤ34 838 Print / xls
53 อ23224 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20/20 พฤ34 868 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
No data

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 2 15/15 พ89 756 Print / xls
2 ง30208 การจัดสวนแก้วแห้ง 1 2 16/15 พ89 718 Print / xls
3 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 11/20 พ89 735 Print / xls
4 ง30240 ช่างปูน 1 2 20/20 พ89 744 Print / xls
5 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18/20 พ89 707 Print / xls
6 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 พ89 703 Print / xls
7 ง30247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 20/20 พ89 708 Print / xls
8 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 16/20 พ89 706 Print / xls
9 ง30264 อาหารอบ 1 2 20/20 พ89 758 Print / xls
10 ง30268 ตุ๊กตาแสนสวย 1 2 18/20 พ89 724 Print / xls
11 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 20/20 พ89 745 Print / xls
12 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 4/20 พ89 711 Print / xls
13 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 0/20 พ89 715 Print / xls
14 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 0/20 พ89 713 Print / xls
15 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ภาษา ASP 1 2 0/20 พ89 716 Print / xls
16 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ภาษา PHP 1 2 8/20 พ89 709 Print / xls
17 ง30293 งานห้องสมุด 1 1 2 0/20 พ89 732 Print / xls
18 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 4/20 พ89 759 Print / xls
19 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 2 (ไม่รับนักเรียนแผนจีน) 1 2 12/20 พ89 817 Print / xls
20 จ30205 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 (ไม่รับนักเรียนแผนจีน) 1 2 8/20 พ89 812 Print / xls
21 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนฝรั่งเศส) 1 2 13/20 พ89 819 Print / xls
22 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 7/20 พ89 825 Print / xls
23 ศ23201 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 20/20 พ89 603 Print / xls
24 ศ30202 วาดภาพหุ่นนิ่ง 1 2 20/20 พ89 655 Print / xls
25 ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 19/20 พ89 606 Print / xls
26 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 19/20 พ89 610 Print / xls
27 ศ30233 ดิจิทัลอาร์ต 1 2 11/20 พ89 608 Print / xls
28 อ32216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 19/20 พ89 806 Print / xls
29 อ32216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 18/20 พ89 872 Print / xls
30 อ32228 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 2 14/20 พ89 859 Print / xls
31 อ32234 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 16/20 พ89 808 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30238 เขียนแบบ 2 1 2 20/20 ศ34 735 Print / xls
2 ง30240 ช่างปูน 1 2 20/20 ศ34 744 Print / xls
3 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 ศ34 703 Print / xls
4 ง30245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 2 20/20 ศ34 730 Print / xls
5 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 14/20 ศ34 706 Print / xls
6 ง30279 การจัดการฐานข้อมูล 1 2 26/25 ศ34 743 Print / xls
7 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 15/25 ศ34 713 Print / xls
8 ง30290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 8/25 ศ34 741 Print / xls
9 ง30293 งานห้องสมุด 1 1 2 0/22 ศ34 732 Print / xls
10 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 21/25 ศ34 759 Print / xls
11 จ30205 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 (ไม่รับนักเรียนแผนจีน) 1 2 18/25 ศ34 861 Print / xls
12 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนฝรั่งเศส) 1 2 22/25 ศ34 819 Print / xls
13 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 25/25 ศ34 825 Print / xls
14 ศ30235 บาติก 2 1 2 22/22 ศ34 608 Print / xls

TOP