หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 7 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.6

1.นักเรียนห้อง ม.6/1- 6/9 ไม่ต้องเลือก
2.นักเรียนห้อง ม.6/10 - 6/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวัน ศ34
3.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30238 เขียนแบบ 2 1 2 20 ศ34 735 ช่างอุตฯ 3
2 ง30240 ช่างปูน 1 2 20 ศ34 744 ช่างอุตฯ1
3 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 ศ34 703 122
4 ง30245 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 2 20 ศ34 730 123
5 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 20 ศ34 706 111
6 ง30279 การจัดการฐานข้อมูล 1 2 25 ศ34 743 คอม3
7 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 25 ศ34 713 คอม5
8 ง30290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 25 ศ34 741 คอม4
9 ง30293 งานห้องสมุด 1 1 2 22 ศ34 732 932
10 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 25 ศ34 759 ประดิษฐ์3
11 จ30205 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 (ไม่รับนักเรียนแผนจีน) 1 2 25 ศ34 861 324
12 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนฝรั่งเศส) 1 2 25 ศ34 819 342
13 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 25 ศ34 825 741
14 ศ30235 บาติก 2 1 2 22 ศ34 608 ลานศิลป์ 2