หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 8 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.5

1.ให้ นักเรียนห้อง ม.5/1- 5/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวัน พ89
ยกเว้นนักเรียนที่เรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเลือก
2.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 2 15 พ89 756 เกษตร3
2 ง30208 การจัดสวนแก้วแห้ง 1 2 15 พ89 718 เรือนเพาะชำ
3 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 20 พ89 735 ช่างอุตฯ 3
4 ง30240 ช่างปูน 1 2 20 พ89 744 ช่างอุตฯ1
5 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พ89 707 123
6 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พ89 703 122
7 ง30247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 20 พ89 708 111
8 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 20 พ89 706 124
9 ง30264 อาหารอบ 1 2 20 พ89 758 คก.1
10 ง30268 ตุ๊กตาแสนสวย 1 2 20 พ89 724 คก.3
11 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 20 พ89 745 ประดิษฐ์2
12 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พ89 711 คอม4
13 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พ89 715 คอม1
14 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 20 พ89 713 คอม6
15 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ภาษา ASP 1 2 20 พ89 716 คอม3
16 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ภาษา PHP 1 2 20 พ89 709 คอม5
17 ง30293 งานห้องสมุด 1 1 2 20 พ89 732 925
18 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 20 พ89 759 ประดิษฐ์3
19 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 2 (ไม่รับนักเรียนแผนจีน) 1 2 20 พ89 817 939
20 จ30205 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 (ไม่รับนักเรียนแผนจีน) 1 2 20 พ89 812 938
21 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนฝรั่งเศส) 1 2 20 พ89 819 931
22 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 20 พ89 825 933
23 ศ23201 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 20 พ89 603 ลานศิลป์ 1
24 ศ30202 วาดภาพหุ่นนิ่ง 1 2 20 พ89 655 ศิลปะ 3
25 ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 20 พ89 606 ศิลปะ 1
26 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 20 พ89 610 ดนตรีไทย
27 ศ30233 ดิจิทัลอาร์ต 1 2 20 พ89 608 ลานศิลป์ 2
28 อ32216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 20 พ89 806 322
29 อ32216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 20 พ89 872 324
30 อ32228 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 2 20 พ89 859 336
31 อ32234 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 20 พ89 808 325