หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 10 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.3

1.นักเรียน ม.3/12 , 3/13 , 3/14 , 3/15(เฉพาะนักเรียนปกติ) เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ เฉพาะวิชาที่เปิดวัน จ78
2.นักเรียน ม.3/9 , 3/10 , 3/11 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ เฉพาะวิชาที่เปิดวัน พฤ34
3นักเรียน ม.3/1(เฉพาะนักเรียนปกติ) - 3/8 เลือกเรียนให้ครบ 4 คาบต่อสัปดาห์
ยกเว้นนักเรียนที่เรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
4.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 25 จ78 735 ช่างอุตฯ 3
2 ง20240 ช่างปูน 1 2 20 จ78 744 ช่างอุตฯ1
3 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 27 จ78 707 123
4 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 จ78 703 122
5 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 33 จ78 708 111
6 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 33 จ78 706 124
7 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 25 จ78 745 ประดิษฐ์2
8 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 25 จ78 747 ประดิษฐ์1
9 ง20287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 2 27 จ78 712 คอม2
10 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 33 จ78 732 833
11 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 จ78 746 เรียนร่วม
12 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 20 จ78 734 อาคารอุตสาหกรรม
13 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณ 1 2 20 จ78 742 อาคารอุตสาหกรรม1
14 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 33 จ78 819 733
15 พ20202 วอลเลย์บอล 0.5 1 20 จ78 505 วิบุลพล1
16 พ20218 วอลเลย์บอลชายหาด 0.5 1 20 จ78 505 สนามชายหาด
17 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 33 จ78 825 737
18 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 33 จ78 353 ว.4
19 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 20 จ78 606 ศิลปะ 3
20 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 20 จ78 655 ลานศิลป์ 1
21 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 20 จ78 603 ศิลปะ 2
22 อ23230 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 33 จ78 827 315
23 อ23230 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 33 จ78 813 316
24 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 20 พฤ34 756 เกษตร3
25 ง20221 การจัดสวนแก้ว 1 2 20 พฤ34 718 เรือนเพาะชำ
26 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 18 พฤ34 735 ช่างอุตฯ 3
27 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พฤ34 707 123
28 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พฤ34 703 122
29 ง20247 งานบัญชีกิจการบริการ 1 2 20 พฤ34 708 111
30 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 20 พฤ34 706 124
31 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 20 พฤ34 722 ประดิษฐ์3
32 ง20268 ตุ๊กตาแสนสวย 1 2 20 พฤ34 724 คก.3
33 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 20 พฤ34 747 ประดิษฐ์1
34 ง20276 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พฤ34 752 คอม5
35 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พฤ34 715 คอม1
36 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พฤ34 714 คอม3
37 ง20287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 2 20 พฤ34 712 คอม2
38 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 20 พฤ34 741 คอม4
39 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 18 พฤ34 732 936
40 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 พฤ34 746 เรียนร่วม
41 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 18 พฤ34 734 อาคารอุตสาหกรรม
42 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณ 1 2 18 พฤ34 742 อาคารอุตสาหกรรม1
43 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 18 พฤ34 819 841
44 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 1 2 20 พฤ34 825 734
45 ว20204 พันธุกรรมและการอยู่รอด 1 2 18 พฤ34 342 ว.4
46 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 18 พฤ34 353 ว.6
47 ว20219 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1 2 18 พฤ34 319 ว.3
48 ศ23202 แฟชั่นดีไซน์ 1 2 18 พฤ34 655 ศิลปะ 3
49 ศ23209 เดคูพาจ 1 2 18 พฤ34 608 ลานศิลป์ 2
50 ศ23214 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2 18 พฤ34 651 ดนตรีไทย
51 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 18 พฤ34 603 ลานศิลป์ 1
52 อ23218 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 20 พฤ34 838 641
53 อ23224 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20 พฤ34 868 935