หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 11 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.2

1.ให้นักเรียนทุกคนเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมให้ครบ 4 คาบ/สัปดาห์ ยกเว้นนักเรียนที่เรียน
ด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
2.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 20 จ34 756 เกษตร3
2 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 20 จ34 748 เกษตร1
3 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 20 จ34 734 ช่างอุตฯ2
4 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 20 จ34 735 ช่างอุตฯ 3
5 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 จ34 707 123
6 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 จ34 703 122
7 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 21 จ34 708 111
8 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 20 จ34 722 ประดิษฐ์3
9 ง20274 งานใบตอง 1 2 20 จ34 731 คก.3
10 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 จ34 715 คอม1
11 ง20279 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1 2 20 จ34 743 คอม5
12 ง20280 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 20 จ34 710 คอม6
13 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 20 จ34 711 คอม4
14 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 20 จ34 712 คอม2
15 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 20 จ34 714 คอม3
16 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 22 จ34 732 834
17 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 จ34 746 เรียนร่วม
18 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณ 1 2 20 จ34 742 อาคารอุตสาหกรรม1
19 ญ20204 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2 1 2 22 จ34 868 332
20 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 22 จ34 819 741
21 พ20209 กรีฑา 0.5 1 20 จ4 511 ลู่1
22 พ20215 มวยไทย 0.5 1 20 จ3 511 บนสมรรถเกียรติ
23 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 22 จ34 825 742
24 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 22 จ34 334 ว.6
25 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 22 จ34 0 ว.4
26 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสาย 1 2 20 จ34 651 ดนตรีไทย
27 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 20 จ34 655 ลานศิลป์ 1
28 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 22 จ34 435 321
29 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 21 จ34 873 744
30 อ22226 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 21 จ34 871 743
31 อ22228 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 21 จ34 802 633
32 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 20 พฤ78 756 เกษตร2
33 ง20218 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 20 พฤ78 748 เกษตร1
34 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 20 พฤ78 718 เรื่อนเพาะชำ
35 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 20 พฤ78 734 ช่างอุตฯ2
36 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 20 พฤ78 735 ช่างอุตฯ 3
37 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พฤ78 707 123
38 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พฤ78 702 122
39 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 1 2 20 พฤ78 703 124
40 ง20261 งานระเบียนการเงิน 1 2 20 พฤ78 708 111
41 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 20 พฤ78 723 คก.2
42 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 22 พฤ78 715 คอม1
43 ง20281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 22 พฤ78 711 คอม4
44 ง20283 การพัฒนาเว็บเพจ 1 2 22 พฤ78 712 คอม2
45 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 22 พฤ78 741 คอม3
46 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 22 พฤ78 732 735
47 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 พฤ78 746 เรียนร่วม
48 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณ 1 2 20 พฤ78 742 อาคารอุตสาหกรรม1
49 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 22 พฤ78 819 316
50 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 1 2 22 พฤ78 825 733
51 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 22 พฤ78 302 ว.2
52 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 22 พฤ78 0 ว.6
53 ศ22201 การวาดภาพ 1 2 22 พฤ78 603 ศิลปะ 2
54 ศ22205 การออกแบบเบื้องต้น 1 2 22 พฤ78 655 ศิลปะ 3
55 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 22 พฤ78 606 ลานศิลป์ 1
56 อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 22 พฤ78 873 744
57 อ22216 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 22 พฤ78 824 741
58 อ22226 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 22 พฤ78 871 743
59 อ22228 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 22 พฤ78 802 742