หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 12 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.1

1.ให้นักเรียนทุกคนเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมให้ครบ 4 คาบ/สัปดาห์ ยกเว้นนักเรียนที่เรียน
ด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
2.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 20 พ34 211 335
2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 20 พ34 229 344
3 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 20 พ34 218 334
4 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 20 พ34 215 343
5 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 20 พ34 717 เกษตร2
6 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 20 พ34 748 เกษตร 1
7 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พ34 707 123
8 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พ34 702 122
9 ง20267 ถักโครเชท์ 1 2 20 พ34 722 ประดิษฐ์3
10 ง20274 งานใบตอง 1 2 15 พ34 731 คก.3
11 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พ34 715 คอม1
12 ง20277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 20 พ34 713 คอม6
13 ง20290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 20 พ34 741 คอม2
14 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 20 พ34 732 925
15 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 พ34 746 เรียนร่วม
16 ง21277 การสร้างเกมสร้างสรรค์ 1 2 20 พ34 711 คอม4
17 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 1 2 20 พ34 868 921
18 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 20 พ34 819 924
19 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 20 พ34 825 737
20 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 20 พ34 323 ว.5
21 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 20 พ34 305 ว.1
22 ว20214 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1 2 20 พ34 341 ว.3
23 ว20203 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 20 พ34 0 ว.2
24 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 20 พ34 609 ชั่วคราว 4
25 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 20 พ34 603 ลานศิลป์ 1
26 ศ21215 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 1 2 20 พ34 652 ลานดนตรี
27 ส21221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 2 20 พ34 424 311
28 อ21208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 20 พ34 873 336
29 อ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 20 พ34 804 Eng Corn
30 อ21220 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20 พ34 811 333
31 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 22 ศ78 204 344
32 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 22 ศ78 203 345
33 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 22 ศ78 203 747
34 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 22 ศ78 253 642
35 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 22 ศ78 756 เกษตร3
36 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 22 ศ78 718 เรือนเพาะชำ
37 ง20217 การปลูกพืชไร้ดิน 1 2 22 ศ78 748 เกษตร1
38 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 22 ศ78 707 123
39 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 22 ศ78 702 122
40 ง20293 งานห้องสมุด 1 1 2 22 ศ78 732 833
41 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 22 ศ78 744 ช่างอุตฯ 1
42 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 ศ78 746 เรียนร่วม
43 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 22 ศ78 819 343
44 พ20203 เปตอง 0.5 1 22 ศ8 514 สนามเปตอง
45 พ20210 บาสเกตบอล 0.5 1 22 ศ7 514 บนศูนย์กีฬา
46 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 1 2 22 ศ78 825 736
47 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 22 ศ78 323 ว.5
48 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 22 ศ78 304 ว.1
49 ว20214 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1 2 22 ศ78 341 ว.3
50 ว20203 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 22 ศ78 0 โลก
51 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 22 ศ78 609 ชั่วคราว 4
52 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 22 ศ78 606 ศิลปะ 2
53 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 1 2 22 ศ78 655 ลานศิลป์ 1
54 ศ21215 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 1 2 22 ศ78 652 ลานดนตรี
55 อ21208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 22 ศ78 873 346
56 อ21208 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 22 ศ78 823 334
57 อ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 22 ศ78 804 325
58 อ21220 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 22 ศ78 811 335
59 อ21226 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 22 ศ78 834 Eng.Corrner