หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน

สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ ตามเวลาที่กำหนด

กรณี ลงทะเบียนสาระเพิ่มเติ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ทัน

ให้ลงช่วงแก้ไขด้วยตนเอง

คำชี้แจง และ ข้อปฏิบัติ

1   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวันเรียน และคาบเรียน
  แต่ละวิชา ต้องไม่ตรงกัน
2   นักเรียนควรเลือกวิชาตามจำนวนคาบที่กำหนด
  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
3   นักเรียน ไม่ควร ให้เพื่อน ตัดสินใจ เลือก และลงทะเบียนให้
4   การ Login ใช้ Username = รหัสประจำตัวนักเรียน
  การ Login ใช้ Password = หมายเลขประจำตัวประชาชน
  ถ้า Login ไม่ได้ เนื่องจาก รหัสนักเรียน หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ผิด ให้ติดต่อห้องพักครู คอมพิวเตอร์ 0952163242(ในเวลาราชการ)

กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่-เดือน-ปี เวลา รายการลงทะเบียน ระดับชั้น
11 ตุลาคม 2560 08.00 น. - 11.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.1
11 ตุลาคม 2560 11.00 น. - 14.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.2
11 ตุลาคม 2560 14.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.3
12 ตุลาคม 2560 08.00 น. - 11.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.5
12 ตุลาคม 2560 11.00 น. - 14.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.6
13 ตุลาคม 2560 09.00 น. - 12.00 น. กิจกรรมชุมนุม ม.1 - ม.3
13 ตุลาคม 2560 13.00 น. - 16.00 น. กิจกรรมชุมนุม ม.4 - ม.6
16 - 31 ตุลาคม 2560 - แก้ไขด้วยตนเอง ทุกระดับชั้น