ระบบพิมพ์หลักฐานการชำระเงินระบบพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน


                ขั้นตอนการทำงาน


                  1. คลิ๊ก เมนู "ลงทะเบียน" กรอกข้อมูล แล้วบันทึก

                  2. เข้าสู่ เมนู "เลือกรายการชำระและพิมพ์" กรอกข้อมูล แล้วบันทึก

                  3. ทำการชำระเงินผ่านระบบธนาคาร คลิ๊ก

                  4. อัพโหลดสลิป และ พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน


                ติดต่อเรา


                  หากนักเรียนมีปัญหา ในการกรอกข้อมูล ให้ติดต่อ ห้องการเงิน  (ในเวลาราชการ)

         เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser GoogleChrome