โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ระบบเช็คแถว
ตรวจระเบียบวินัยนักเรียน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  * กรอกเลขรหัสครูจำนวน 4 หลัก
  1234 = (1-ระดับชั้น)(23-ห้อง)(4-กลุ่ม)
  Ex. 1011 = (ม.1 ห้อง 1 กลุ่มที่ 1)
         4132 = (ม.4 ห้อง 13 กลุ่มที่ 2)