คำชี้แจงและรายละเอียด

 

โครงการทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เพชรบวรวิทย์ ๖๐”
เนื่องในวาระครบรอบ ๑๑๙ ปี การก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง                                เนื่องในวาระครบรอบ ๑๑๙ ปี การก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กำหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการ โดยจัดการทดสอบประเมินความรู้
                 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดให้นักเรียนทำการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้

                                 ๑. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓(รับเฉพาะ ป.๓)
                                 ๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
                                 ๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                                 ๔. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
                                 ๕. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


                                เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเอง
                มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นลำดับต่อไป และจะได้ดำเนินการจัดการทดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่สอบ

         -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
         ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ข้อสอบจำนวน ๔๐ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง
         -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
         ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ข้อสอบจำนวน ๖๐ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง
         -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
         หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร สารรอบตัว สารละลาย สารละลายกรด-เบส บรรยากาศ ลมฟ้าอากาศ
         การเคลื่อนที่หน่วยของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช ข้อสอบจำนวน ๖๐ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง
         -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
         หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา การจำแนกสาร ปฏิกิริยาเคมี ทรัพยากรธรณี โลกของเรา แรงในชีวิตประจำวัน
         อาหารกับการดำรงชีวิต ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ แสง ข้อสอบจำนวน ๖๐ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง
         -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
         หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ข้อสอบจำนวน ๖๐ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง


                วันทดสอบวัดความรู้

         ๑. สอบวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
                 -ระดับชั้น ม.๑,๒ และ ๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. (๑ ชั่วโมง)
                 -ระดับชั้น ป.๓ และ ป.๔ – ๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (๑ ชั่วโมง)
         ๒. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน เตรียมบัตรประจำตัวสอบมาแสดงตนในวันสอบ และเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ดินสอและปากกาสีดำหรือสีน้ำเงิน


                การรับสมัครการรับสมัคร

         ๑. ค่าสมัครสอบคนละ ๑๐๐ บาท
         ๒. การกรอกข้อมูลการสมัคร
                 ๒.๑ กรอกผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (เพื่อให้การสะกดชื่อ-สกุล ผู้สมัครควรกรอก ข้อมูลในระบบออนไลน์เอง)
                 http://ww.bwc.ac.th โดยกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมาแสดงด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
                 ๒.๒ สมัครด้วยตัวเองที่ห้องสำนักงานบวรวิทย์ อาคารบวรวิทย์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
                 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
         ๓. การรับรองการสมัคร
                 ๓.๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้ผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษาประจำชั้นลงนามข้อมูลรับรอง
                ข้อมูลในใบสมัคร เพื่อนำมาแสดงในวันสอบแข่งขัน
                 ๓.๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ให้ผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษาประจำชั้น หรือตนเอง ลงนามรับรองข้อมูลในใบสมัคร เพื่อนำมาแสดงในวันสอบแข่งขัน
         ๔. การชำระเงิน
                 ชำระด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักงานบวรวิทย์ อาคารบวรวิทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
         ๕. ประกาศแผนผังและเลขที่นั่งสอบ (เฉพาะผู้ชำระเงินแล้ว) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
         ประกาศทางเว็ปไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย http://www.bwc..ac..th และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
         ชั้น ๑ อาคารบวรวิทย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

                หลักเกณฑ์การให้เกียรติบัตร

        นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ต้องได้ค่า Percentile ของการทดสอบความรู้ในแต่ละประเภทของการทดสอบ ดังนี้
                 ร้อยละ ๘๐-๑๐๐               ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
                 ร้อยละ ๖๐-๗๙                 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
                 ร้อยละ ๔๐-๕๙                 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
                 น้อยกว่าร้อยละ ๔๐           ได้รับเกียรติบัตรเข่าร่วมการแข่งขัน

                 หลักเกณฑ์การได้รับโล่รางวัล

        ๑. สำหรับนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ
        ๑.๑) โล่รางวัล ในแต่ละประเภทการทดสอบ
                 ๑.๑.๑) รางวัลชนะเลิศ
                 ๑.๑.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
                 ๑.๑.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
                 ๑.๑.๔) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
         ๑.๒) ผู้ที่ได้รับโล่ต้องได้ค่า Percentile ของคะแนนที่ทำการสอบสูงสุด ๔ อันดับแรกของแต่ละประเภท เรียงตามลำดับดังกล่าว


        สำหรับครูที่ปรึกษา

                จะได้รับเกียรติบัตร ในกรณีที่ได้รับรางวัลในหัวข้อที่ ๑.๑ ข้างบน โดยจะต้องระบุชื่อครูที่ปรึกษาลง ในใบสมัครด้วย

        สำหรับสถานศึกษา

        จะได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อมีนักเรียนเข้า รับการทดสอบ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
                 ๓.๑) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองสูงสุด
                 ๓.๒) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบสูงสุด
        สถานศึกษาที่จะได้รับต้องเข้าเกณฑ์การประเมินข้อใดข้อหนึ่ง        การประกาศผลสอบ

                ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เว็ปไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย http://www.bwc.ac.th และติดประกาศบอร์ด
        ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารบวรวิทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

        การมอบรางวัล

                ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัลของนักเรียน ป้ายประกาศเกียริคุณของคุณครู และสถาบันการศึกษาจะดำเนินการมอบใน
        วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในงานวันสถาปนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ๑๑๙ ปี (เวลาและสถานที่จะแจ้งในหนังสือภายหลัง)

                ติดต่อเรา


                  หากนักเรียนมีปัญหา ในการกรอกข้อมูล ให้ติดต่อ ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (ในเวลาราชการ)

         เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser GoogleChrome