คำชี้แจง

* การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รายละเอียดคลิ๊ก)
* การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียดคลิ๊ก)

ประจำปีการศึกษา 2563

วิธีการสมัครในระบบ คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด ขอให้นักเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

      1. คำชี้แจง

        - นักเรียนต้องอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนลงมือ กรอกใบสมัคร

      2. ลงทะเบียน

        - นักเรียนต้องกรอกชื่อ – นามสกุล  ให้ถูกต้อง

        - กรอกเลขประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้อง

        - เลือกระดับชั้น ที่ต้องการสมัคร

        - บันทึกการลงทะเบียน โดยการกดปุ่ม ตรวจสอบ

        - นักเรียน และผู้ปกครอง ช่วยกันกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ทุกช่อง และทุกหน้า

        - บันทึกข้อมูล ทุกครั้ง ที่กรอกข้อมูลครบ

        - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อน Print ใบสมัคร

      3. แก้ไขและพิมพ์ใบสมัคร

        - หลังจากนักเรียน ลงทะเบียนเรียบร้อย แล้ว

        - หากนักเรียน ต้องการ แก้ไขข้อมูล หรือพิมพ์ใบสมัคร ให้ Login

            * Password   =  เลขประจำตัวประชาชน

        - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และ บันทึก ก่อน ทำการ Print ใบสมัคร

        - นำใบสมัครที่ Print จากระบบเท่านั้น พร้อมหลักฐานการสมัคร ทุกอย่าง

         ยื่นสมัครที่ห้องประชุมเสือป่า ตามวันที่ ช่วงเวลา ที่กำหนดในใบสมัคร อย่างเคร่งครัด ดังนี้

        1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ม.1,ม.4)

        2. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ม.1,ม.4)

        3. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(E.P) (ม.1)

        4. ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (แผนวิทย์-คณิต-คอมฯ)(ม.4)

        5. โครงการห้องเรียนภาษาจีน (แผนวิทย์-คณิต-จีน)(ม.4)

         - ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


หมายเหตุ

        - วันที่ยื่นสมัคร ให้ติดต่อเข้ายื่นใบสมัครตามห้องที่ประกาศ รอรับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ

        - ให้นักเรียนมายื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง

        - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียบร้อย แล้ว ทางเว็บไซต์โรงเรียน ....Click....

      4. ติดต่อเรา

        - หากนักเรียนมีปัญหา ในการกรอกข้อมูล ให้ติดต่อ ห้องพักครูคอมคอมพิวเตอร์

        - ครูผู้ดูแลระบบ  (ในเวลาราชการ)

      5. เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome