โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)


**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome

- Firefox 7.0 ขึ้นไป