คำชี้แจง

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)

    1. จำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น 485 คน แยกเป็น

        1.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จำนวน 250 คน

             1.1.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                       จำนวน 170 คน

             1.1.2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาญี่ปุ่น     จำนวน  40 คน

             1.1.3 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษอังกฤษ     จำนวน  40 คน

        1.2 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์     จำนวน 115 คน

        1.3 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส    จำนวน 20 คน

        1.4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น       จำนวน 20 คน

        1.5 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน           จำนวน 40 คน

        1.6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา       จำนวน 40 คน

    2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1 นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

        2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ

              ภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 1.50

    3. วิธีการรับสมัคร

        3.1 ประกาศคะแนนเฉลี่ยนสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน

        3.2 นักเรียนกรอกใบสมัครทางดว็บไซต์ของโรงเรียน www.bwc.ac.th

        3.3 ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัครโดยนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องลงชื่อในใบสมัคร

        3.4 นักเรียนยื่นใบสมัครที่ห้องวิชาการ

    4. วิธีการคัดเลือก โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนดังนี้

        4.1 คะแนนเต็ม 500 คะแนน แยกเป็น

          1) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 30 คิดเป็น 150 คะแนน

          (คะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

          2) คะแนนสอบ 5 วิชา ร้อยละ 70 คิดเป็น 350 คะแนน

        4.2 วิชาที่สอบ และน้ำหนักคะแนน

          1) วิชาคณิตศาสตร์ 90 คะแนน

          2) วิชาวิทยาศาสตร์ 90 คะแนน

          3) วิชาภาษาอังกฤษ 60 คะแนน

          4) วิชาภาษาไทย 55 คะแนน

          5) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 55 คะแนน

    5. ลำดับการคัดเลือก

        5.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียงตามลำดับคะแนนรวม ข้อ 4.1

        5.2 นักเรียนยื่นคะแนน เลือกแผนการเรียนได้ไม่เกิน 2 แผนการเรียน

            โดยเรียงอันดับ 1 – 2 ตามความต้องการก่อนหลัง

        5.3 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเรียงตามลำดับคะแนนและการเลือกแผนการเรียน

        5.4 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบที่ได้ตามแผนการเรียน

        5.5 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

      6. ติดต่อเรา

        - หากนักเรียนมีปัญหา ในการกรอกข้อมูล ให้ติดต่อ

           ผู้ดูแลระบบ ครูยมนา สุขหอม ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)

 

กำหนดการ

 

วัน เดือน ปี

รายการ

4-30 ธันวาคม 2562

ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการแก่นักเรียน ชั้น ม.3

6 มกราคม 2563

ประกาศคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน

2-10 มกราคม 2563

รับสมัครในระบบ www.bwc.ac.th

4-13 มกราคม 2563

ส่งใบสมัครที่ห้องวิชาการ

14 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ

18 มกราคม 2563

สอบคัดเลือก

5 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลคะแนนสอบ และคะแนน GPAX

7-13 กุมภาพันธ์ 2563

เลือกแผนการเรียนในระบบ www.bwc.ac.th

7-14 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งใบเลือกแผนการเรียนที่ห้องวิชาการ

5 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน

9 - 13 มีนาคม 2563

ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน

4 เมษายน 2563

รายงานตัว

7 เมษายน 2563

มอบตัว