รายงานข้อมูลประจำวัน


 
แสดงจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครเรียน
จำนวนที่มายื่นใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ) 168 170 338
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป) 338 337 675
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านกีฬา) 31 10 41
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านดนตรี) 9 8 17
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 1 5 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) 2 2 4
รวม จำนวนนักเรียนที่จะมาสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   549 532 1081
จำนวนที่มายื่นใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) 51 119 170
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คณิต-อังกฤษ) 29 35 64
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2) 9 21 30
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อังกฤษ-ไทย-สังคม) 24 13 37
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) 1 0 1
รวม จำนวนที่มายื่นใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   114 188 302
รวม จำนวนนักเรียนที่จะมาสมัคร ทั้งหมด   1383

วันที่และช่วงเวลา ที่นักเรียนมายื่นใบสมัครออนไลน์ จำนวน (คน)
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 83
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 68
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 56
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 140
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 56
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 129
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 27
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 92
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 44
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 69
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 30
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 51
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 11
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 50
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 12
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 31
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 22
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 68
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563(เวลา 00.00 - 11.59 น.) 19
(เวลา 12.00 - 23.59 น.) 76
รวมจำนวนนักเรียนที่ยื่นใบสมัคร ทั้งหมด   1134

แสดงจำนวนผู้ยื่นใบสมัครออนไลน์ และได้รับการตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนแล้ว
วันที่ เพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม รวมทั้งหมด
ในเขตพื้นที่ เงื่อนไขพิเศษ ทั่วไป พิเศษกีฬา พิเศษดนตรี พิเศษศิลปะ วิทย์-คณิต คณิต-อังกฤษ อังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 อังกฤษ-ไทย-สังคม เงื่อนไขพิเศษ
3 พ.ค. 63 ชาย 17 0 31 3 0 0 51 2 3 0 2 0 7 58
หญิง 10 0 37 2 0 0 49 7 2 0 0 0 9 58
รวม 27 0 68 5 0 0 100 9 5 0 2 0 16 116
4 พ.ค. 63 ชาย 31 0 45 4 1 0 81 0 1 0 0 0 1 82
หญิง 26 0 53 3 1 2 85 6 0 0 0 0 6 91
รวม 57 0 98 7 2 2 166 6 1 0 0 0 7 173
5 พ.ค. 63 ชาย 21 0 57 4 0 0 82 5 5 0 6 0 16 98
หญิง 34 0 61 1 1 0 97 4 4 3 0 0 11 108
รวม 55 0 118 5 1 0 179 9 9 3 6 0 27 206
6 พ.ค. 63 ชาย 16 0 19 1 1 0 37 4 5 0 2 0 11 48
หญิง 22 0 29 0 1 1 53 1 3 2 2 0 8 61
รวม 38 0 48 1 2 1 90 5 8 2 4 0 19 109
7 พ.ค. 63 ชาย 14 1 30 5 0 0 50 4 3 1 1 0 9 59
หญิง 16 0 21 1 0 0 38 9 3 2 2 0 16 54
รวม 30 1 51 6 0 0 88 13 6 3 3 0 25 113
8 พ.ค. 63 ชาย 16 0 23 5 0 0 44 2 0 0 2 0 4 48
หญิง 10 2 18 0 0 0 30 6 0 0 0 0 6 36
รวม 26 2 41 5 0 0 74 8 0 0 2 0 10 84
9 พ.ค. 63 ชาย 5 0 14 2 0 0 21 4 0 0 1 0 5 26
หญิง 4 0 13 0 0 1 18 2 1 2 0 0 5 23
รวม 9 0 27 2 0 1 39 6 1 2 1 0 10 49
10 พ.ค. 63 ชาย 3 0 16 2 1 0 22 1 3 0 1 0 5 27
หญิง 3 0 14 0 1 1 19 5 3 2 0 0 10 29
รวม 6 0 30 2 2 1 41 6 6 2 1 0 15 56
11 พ.ค. 63 ชาย 10 0 20 2 0 0 32 1 2 1 2 0 6 38
หญิง 9 0 17 1 0 0 27 9 1 0 1 0 11 38
รวม 19 0 37 3 0 0 59 10 3 1 3 0 17 76
12 พ.ค. 63 ชาย 12 1 26 1 1 0 41 4 3 1 3 0 11 52
หญิง 3 0 18 0 0 0 21 15 4 4 2 0 25 46
รวม 15 1 44 1 1 0 62 19 7 5 5 0 36 98
รวม ชาย 145 2 281 29 4 0 461 27 25 3 20 0 75 536
หญิง 137 2 281 8 4 5 437 64 21 15 7 0 107 544
รวม 282 4 562 37 8 5 898 91 46 18 27 0 182 1080

แสดงจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร รร.เดิม / รร.อื่น และตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
วันที่ เพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งหมด
วิทย์-คณิต คณิต-อังกฤษ อังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 อังกฤษ-ไทย-สังคม เงื่อนไขพิเศษ
รร.เดิม รร.อื่น รร.เดิม รร.อื่น รร.เดิม รร.อื่น รร.เดิม รร.อื่น รร.เดิม รร.อื่น
3 พ.ค. 63 ชาย 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 7
หญิง 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 9
รวม 1 8 3 2 0 0 2 0 0 0 16
4 พ.ค. 63 ชาย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
หญิง 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
รวม 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7
5 พ.ค. 63 ชาย 1 4 4 1 0 0 4 2 0 0 16
หญิง 3 1 3 1 1 2 0 0 0 0 11
รวม 4 5 7 2 3 2 6 2 0 0 27
6 พ.ค. 63 ชาย 2 2 5 0 0 0 1 1 0 0 11
หญิง 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 9
รวม 3 2 8 1 2 1 4 2 0 0 20
7 พ.ค. 63 ชาย 3 1 3 0 1 0 1 0 0 0 9
หญิง 1 8 2 1 2 0 1 1 0 0 16
รวม 4 9 5 1 3 0 3 1 0 0 25
8 พ.ค. 63 ชาย 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4
หญิง 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
รวม 2 6 0 0 0 0 2 1 0 0 10
9 พ.ค. 63 ชาย 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
หญิง 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5
รวม 5 1 1 0 2 2 1 0 0 0 10
10 พ.ค. 63 ชาย 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5
หญิง 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 9
รวม 1 5 2 3 2 0 1 1 0 0 14
11 พ.ค. 63 ชาย 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 6
หญิง 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 11
รวม 4 6 1 2 1 0 3 1 0 0 17
12 พ.ค. 63 ชาย 2 3 1 2 1 0 2 1 0 0 12
หญิง 8 7 2 2 2 2 1 1 0 0 25
รวม 10 10 3 4 5 2 5 2 0 0 37
รวม ชาย 13 15 17 8 3 0 13 7 0 0 76
หญิง 25 39 13 8 8 7 4 3 0 0 107
รวม 38 54 30 16 11 7 17 10 0 0 183

**หมายเหตุ กรณีอ่านตัวอักษรไม่ออก ให้กด F5 หรือ Refresh

**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome