ลงทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


 
ชื่อ  นามสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน  :
  :
ประเภทการลงทะเบียน  :
   

**หมายเหตุ กรณีอ่านตัวอักษรไม่ออก ให้กด F5 หรือ Refresh

**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome