ลงชื่อเข้าใช้งาน (ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล, พิมพ์ใบสมัคร และพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ)


 
เลขประจำตัวประชาชน  :  
  :  
     


แสดงจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครเรียน
จำนวนที่มายื่นใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ) 168 170 338
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป) 338 337 675
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านกีฬา) 31 10 41
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านดนตรี) 9 8 17
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 1 5 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) 2 2 4
รวม จำนวนนักเรียนที่จะมาสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   549 532 1081
จำนวนที่มายื่นใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) 51 119 170
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คณิต-อังกฤษ) 29 35 64
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2) 9 21 30
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อังกฤษ-ไทย-สังคม) 24 13 37
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) 1 0 1
รวม จำนวนที่มายื่นใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   114 188 302
รวม จำนวนนักเรียนที่จะมาสมัคร ทั้งหมด   1383

**หมายเหตุ กรณีอ่านตัวอักษรไม่ออก ให้กด F5 หรือ Refresh

**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome