คำชี้แจง

* แนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (รายละเอียดคลิ๊ก)
* การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รายละเอียดคลิ๊ก)
* การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียดคลิ๊ก)
* กระบวนการยื่นใบสมัคร ม.1 และ ม.4 (รายละเอียดคลิ๊ก)

ประจำปีการศึกษา 2563

วิธีการสมัครในระบบ คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด ขอให้นักเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

      1. คำชี้แจง

        - นักเรียนต้องอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนลงมือ กรอกใบสมัคร

      2. ลงทะเบียน

        - นักเรียนต้องกรอกชื่อ – นามสกุล  ให้ถูกต้อง

        - กรอกเลขประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้อง

        - เลือกระดับชั้น ที่ต้องการสมัคร

        - บันทึกการลงทะเบียน โดยการกดปุ่ม ตรวจสอบ

        - นักเรียน และผู้ปกครอง ช่วยกันกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ทุกช่อง และทุกหน้า

        - บันทึกข้อมูล ทุกครั้ง ที่กรอกข้อมูลครบ

        - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนยื่นใบสมัครออนไลน์

      3. แก้ไขและยื่นใบสมัครออนไลน์

        - หลังจากนักเรียน ลงทะเบียนเรียบร้อย แล้ว

        - หากนักเรียน ต้องการ แก้ไขข้อมูล หรือยื่นใบสมัครออนไลน์ ให้ Login

            * Password   =  เลขประจำตัวประชาชน

        - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และ บันทึก ก่อน ทำการยื่นใบสมัครออนไลน์


        1. ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ม.1)

        2. ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี (ม.1)

        3. ประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ม.1)

        4. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ม.1)

        5. ประเภทนักเรียนทั่วไป (ม.1)

        6. ประเภทนักเรียนทั่วไป (ม.4) แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

        7. ประเภทนักเรียนทั่วไป (ม.4) แผนการเรียนรู้อังกฤษ - คณิตศาสตร์

        8. ประเภทนักเรียนทั่วไป (ม.4) แผนการเรียนรู้อังกฤษ - ภาษาต่างประเทศที่ 2

        9. ประเภทนักเรียนทั่วไป (ม.4) แผนการเรียนรู้อังกฤษ - ไทย - สังคม

        10. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ม.1, ม.4)

         - ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

         - ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

         หมายเหตุ

        - เมื่อยื่นสมัครออนไลน์แล้ว ให้รอผลการตรวจสอบหลักฐาน เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ

        - ให้นักเรียนยื่นเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน

        - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียบร้อย แล้ว ทางเว็บไซต์โรงเรียน ....Click....

      4. ติดต่อเรา

        - หากนักเรียนมีปัญหา ในการกรอกข้อมูล ให้ติดต่อ ห้องพักครูคอมคอมพิวเตอร์

        - ครูผู้ดูแลระบบ  (ในเวลาราชการ)

      5. เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome