คำชี้แจง

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)

    1. จำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น 540 คน แยกเป็น

        1.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จำนวน 210 คน

        1.2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - ภาษาญี่ปุ่น    จำนวน 25 คน

        1.3 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาจีน    จำนวน 20 คน

        1.4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษอังกฤษ    จำนวน 40 คน

        1.5 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์    จำนวน 120 คน

        1.6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส    จำนวน 20 คน

        1.7 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น    จำนวน 25 คน

        1.8 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน    จำนวน 40 คน

        1.9 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา    จำนวน 40 คน

    2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1 นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 GPAX

        2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา(GPAX)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ

             ภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รวมไม่น้อยกว่า 1.50 และต้องไม่มีผลการเรียน "0" , "ร" , "มผ" และ "มส"

    3. วิธีการรับสมัครในระบบ

        3.1 นักเรียนลงทะเบียนกรอกข้อมูลใบสมัครทาง website ของโรงเรียน www.bwc.ac.th

        หมายเหตุ การกรอกใบสมัคร

          - กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

          - หากช่องใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย " – "

        3.2 พิมพ์ใบสมัคร ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ลงชื่อ ในใบสมัคร

        3.3 นักเรียนยื่นใบสมัครที่ห้องวิชาการ

    4. วิธีการคัดเลือก โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ดังนี้

        4.1 คะแนนเต็ม 500 คะแนน แยกเป็น

          - คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คิดเป็นร้อยละ 30 เป็น 150 คะแนน

          (คะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)

          - คะแนนสอบ 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 รวมเป็น 350 คะแนน

        4.2 วิชาที่สอบ และน้ำหนักคะแนน

          - วิชาคณิตศาสตร์ 90 คะแนน

          - วิชาวิทยาศาสตร์ 90 คะแนน

          - วิชาภาษาอังกฤษ 70 คะแนน

          - วิชาภาษาไทย 50 คะแนน

          - วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50 คะแนน

    5. ลำดับการคัดเลือก

        5.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียงตามลำดับคะแนนรวม ข้อ 4.1

        5.2 นักเรียนยื่นคะแนน เลือกแผนการเรียนได้ไม่เกิน 2 แผนการเรียน

            โดยเรียงอันดับ 1 – 2 ตามความต้องการก่อนหลัง

        5.3 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเรียงตามลำดับคะแนนและการเลือกแผนการเรียน

        5.4 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบที่ได้ตามแผนการเรียน

        5.5 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

      6. ติดต่อเรา

        - หากนักเรียนมีปัญหา ในการกรอกข้อมูล ให้ติดต่อ

           ครูผู้ดูแลระบบ ครู สานิตย์ เตชะสาย ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)

 

กำหนดการ

 

วัน เดือน ปี

รายการ

12-31 ธันวาคม 2560

ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการแก่นักเรียน ชั้น ม.3

4 มกราคม 2561

ประกาศคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน

5-12 มกราคม 2561

รับสมัครในระบบ www.bwc.ac.th

10-15 มกราคม 2561

ส่งใบสมัครที่ห้องวิชาการ

18 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ

20 มกราคม 2561

สอบคัดเลือก

5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลคะแนนสอบ และคะแนน GPAX

7-11 กุมภาพันธ์ 2561

เลือกแผนการเรียนในระบบ www.bwc.ac.th

12-14 กุมภาพันธ์ 2561

ส่งใบเลือกแผนการเรียนที่ห้องวิชาการ

23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน

1 - 12 มีนาคม 2561

ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน

5 เมษายน 2561

รายงานตัว

8 เมษายน 2561

มอบตัว