ลงทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4


**นักเรียนที่ลงทะเบียนประเภทห้องเรียนพิเศษแล้ว เข้าที่เมนูแก้ไขและพิมพ์เอกสาร

 
ชื่อ  นามสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน  :
  :
ประเภทการลงทะเบียน  :
   

**หมายเหตุ กรณีอ่านตัวอักษรไม่ออก ให้กด F5 หรือ Refresh

**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome